Оперативен лизинг: за и против

Оперативен лизинг се използва за автомобили или оборудване и може да се оформи както с физически лица, така и с юридически, например, в строителството, транспортни предприятия и всякакви други фирми, имащи нужда от техника или превозни средства.

Основното различие от другите видове лизинг, например, от финансовия, е срока на договора. Ако финансовия предполага срок от шест месеца до пет години, то срокът на сделката при оперативен лизинг не може да бъде повече от норматива за експлоатация на предлаганото средство или оборудване. Ежемесечните плащания са винаги по-високи, защото лизинговата компания в този случай има допълнителни рискове.
Лизингодателят носи пълна отговорност за техническото състояние на предлаганото техническо средство или оборудване, той се занимава и със застраховки, регистрации, следователно на него лежат всички рискове.

Основните характерни особености на оперативен лизинг са:
– по-високи са плащанията по него;
– договорът се сключва винаги за кратък или среден срок, който не може да бъде по-висок от икономическото ползване на имуществото;
– най-често към такъв вид лизинг прибягват предприятия при необходимост за много кратък срок.

Средният срок на договора в този случай е от порядъка на две, три години, за това време оборудването не се износва. Обект на договаряне са най-често автомобили, техника и техническо оборудване, необходими така да се каже еднократно – за свършване на определена работа.

Друга особеност е, че автомобили, техника и оборудване, които се предлагат, са предварително закупени, а не по заявка на наемателя. Обикновено покупката се предхожда от предварителен анализ на пазара, закупеното имущество се застрахова, търсят се сервизните центрове по обслужване и ремонт на имуществото.

Основното различие между оперативен лизинг и финансов е това, че първият се сключва за по-кратки срокове и винаги получателят на имуществото връща предмета на сделката на собственика след приключване действието на договора. Имуществото винаги остава в баланса на собственика, винаги обаче се посочва, че е дадено за ползване по договор за оперативен лизинг. На клиента се зачислява на задбалансова сметка със задължителната забележка, че имуществото е по договор за лизинг.

В случай на повреда разходите са за сметка на лизингодателя, а при финансовия лизинг – за сметка на получателя на лизинга. Разходите за поддръжка на договореното оборудване също са за сметка на собственика.